Danh sách các tổng thống Canada giai đoạn năm 1867-1963

Tổng thống Canada là người đứng đầu và điều hành đất nước. Mọi quyết đinh đều được đưa ra bởi người này tại Tòa nhà quốc hội ở Ottawa. Dưới đây là danh sách các tổng thống Canada giai đoạn năm 1867-1963.

Mục Lục

Danh sách các tổng thống Canada giai đoạn năm 1867-1963

Giai đoạn 1867 – 1873

Ông Sir John A. Macdonald làm thủ tướng giai đoạn 1867 – 1873, thuộc đảng Tự do – Bảo thủ, thời gian tại nhiệm 6 năm, 4 tháng, 4 ngày.

Giai đoạn 1873 – 1878

tong-thong-canada
Tổng thống là người đứng đầu

Xem ngay: quy trình bầu cử tổng thống Mỹ để biết quy trình thực tế

Tên thủ tướng: Alexander Mackenzie

 • Ngày bắt đầu: 7 tháng 11 năm 1873
 • Ngày kết thúc: 8 tháng 10 năm 1878
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 4 năm, 11 tháng, 1 ngày

Giai đoạn 1878 – 1891

Tên thủ tướng: Sir John A. Macdonald

 1. Ngày bắt đầu: 17 tháng 10 năm 1878
 2. Ngày kết thúc: 6 tháng 6 năm 1891
 3. Thuộc Đảng: Bảo thủ
 4. Thời gian tại nhiệm: 12 năm, 7 tháng, 20 ngày

Giai đoạn 1891 – 1892

Tên thủ tướng: Sir John Abbott

 • Ngày bắt đầu: 16 tháng 6 năm 1891
 • Ngày kết thúc: 24 tháng 11 năm 1892
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 5 năm, 5 tháng, 8 ngày

Giai đoạn 1892 – 1894

Tên thủ tướng: Sir John Thompson

 • Ngày bắt đầu: 5 tháng 12 năm 1892
 • Ngày kết thúc: 12 tháng 12 năm 1894
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 2 năm, 0 tháng, 7 ngày

Giai đoạn 1894 – 1896

Tên thủ tướng: Sir Mackenzie Bowell

 • Ngày bắt đầu: 21 tháng 12 năm 1894
 • Ngày kết thúc: 27 tháng 4 năm 1896
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 1 năm, 4 tháng, 6 ngày

Giai đoạn 1896 – 1896

Tên thủ tướng: Sir Charles Tupper

 • Ngày bắt đầu: 1 tháng 5 năm 1896
 • Ngày kết thúc: 8 tháng 7 năm 1896
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 0 năm, 2 tháng, 7 ngày

Giai đoạn 1896 – 1911

Tên thủ tướng: Sir Wilfrid Laurier

 • Ngày bắt đầu: 11 tháng 7 năm 1896
 • Ngày kết thúc: 7 tháng 10 năm 1911
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 15 năm, 2 tháng, 26 ngày

Giai đoạn 1911 – 1920

Tên thủ tướng: Sir Robert Laird Borden

 • Ngày bắt đầu: 10 tháng 10 năm 1911
 • Ngày kết thúc: 10 tháng 7 năm 1920
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ/Liên minh (từ 1917)
 • Thời gian tại nhiệm: 8 năm, 9 tháng, 0 ngày

Giai đoạn 1920 – 1921

Tên thủ tướng: Arthur Meighen

 • Ngày bắt đầu: 10 tháng 7 năm 1920
 • Ngày kết thúc: 29 tháng 12 năm 1921
 • Thuộc Đảng: Liên minh/Tự do & Bảo thủ Quốc gia
 • Thời gian tại nhiệm: 1 năm, 5 tháng, 19 ngày

Giai đoạn 1921 – 1926

Tên thủ tướng: William Lyon Mackenzie King

 • Ngày bắt đầu: 29 tháng 12 năm 1921
 • Ngày kết thúc: 28 tháng 6 năm 1926
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 4 năm, 5 tháng, 30 ngày

Giai đoạn 1926 – 1926

Tên thủ tướng: Arthur Meighen

 • Ngày bắt đầu: 29 tháng 6 năm 1926
 • Ngày kết thúc: 25 tháng 9 năm 1926
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 2 năm, 2 tháng, 27 ngày

Giai đoạn 1926 – 1930

Tên thủ tướng: William Lyon Mackenzie King

 • Ngày bắt đầu: 25 tháng 9 năm 1926
 • Ngày kết thúc: 7 tháng 8 năm 1930
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 3 năm, 10 tháng, 11 ngày

Giai đoạn 1930 – 1935

Tên thủ tướng: Richard Bedford Bennett

 • Ngày bắt đầu: 7 tháng 8 năm 1930
 • Ngày kết thúc: 23 tháng 10 năm 1935
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ
 • Thời gian tại nhiệm: 5 năm, 2 tháng, 16 ngày

Giai đoạn 1935 – 1948

Tên thủ tướng: William Lyon Mackenzie King

 • Ngày bắt đầu: 23 tháng 10 năm 1935
 • Ngày kết thúc: 15 tháng 11 năm 1948
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 13 năm, 0 tháng, 23 ngày

Giai đoạn 1948 – 1957

tong-thong-canada
Canada trải qua nhiều đời tổng thống

Click ngay: 5 vị tổng thống tồi tệ nhất nước Mỹ để biết lý do vì sao

Tên thủ tướng: Louis St. Laurent

 • Ngày bắt đầu: 15 tháng 11 năm 1948
 • Ngày kết thúc: 21 tháng 6 năm 1957
 • Thuộc Đảng: Tự do
 • Thời gian tại nhiệm: 8 năm, 7 tháng, 6 ngày

Giai đoạn 1957 – 1963

Tên thủ tướng: John Diefenbaker

 • Ngày bắt đầu: 21 tháng 6 năm 1957
 • Ngày kết thúc: 22 tháng 4 năm 1963
 • Thuộc Đảng: Bảo thủ Tiến bộ
 • Thời gian tại nhiệm: 5 năm, 10 tháng, 1 ngày

Trên đây là danh sách các tổng thống Canada giai đoạn năm 1867-1963. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post

Author: nguyennga