Ý nghĩa lịch sử cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Cách mạng Tháng Mười Nga được đánh giá là sự kiện lịch sử vĩ đại nhất thế kỷ 20, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp vô sản. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ về ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển đảo lộn trật tự thế giới. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng với nước Nga, cách mạng Tháng Mười còn lan tỏa sức ảnh hưởng ra toàn thế giới, đặc biệt là cách mạng Việt Nam.

Mục Lục

Ý nghĩa lịch sử cách mạng Tháng Mười Nga với trên thế giới

Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp kiến tạo một xã hội mới chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Từ một nước Nga dưới sự cai trị của Sa hoàng, đất nước Nga Xô-viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, y tế, giáo dục… Trong một thời kỳ dài của lịch sử ở thế kỷ 20, Liên Xô đã trở thành một cường quốc thế giới, là trụ cột của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Đặc biệt,  thắng lợi của cách mạng Tháng Mười  đã mở đường cho Chủ nghĩa Mác – Lê-nin thâm nhập vào tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Dưới ánh sáng của cách mạng Tháng Mười, đã có rất nhiều nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh đã đứng lên đấu tranh đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chúng và giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội.

Sau chiến thắng của  Cách mạng Tháng Mười, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.

Ý nghĩa cách mạng Tháng Mười Nga đối với nước Nga

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại.

Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, liên minh công nhân, nông dân và binh lính Nga đã đồng loạt đứng lên, lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Xô viết, đưa nhân dân Nga từ thân phận nô lệ thành người làm chủ. Thắng lợi này cũng mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga – kỷ nguyên độc lập tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười cũng xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Đồng thời, giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động trở thành giai cấp lãnh đạo.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười tạo điều kiện cho sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Có thể thấy, nó đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Ý nghĩa cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam

Không chỉ có tầm ảnh hưởng ở nước Nga và trên thế giới, cách mạng Tháng Mười còn có ý nghĩa to lớn và quan trọng đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Nhận định về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, trong lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đang gặp phải khó khăn về tổ chức lãnh đạo và đường lối, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm thấy ánh sáng của cách mạng Tháng Mười, từ đó hoạch định con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng góp phần cổ vũ tinh thần nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ ách áp bức của thực dân, đế quốc để đi lên con đường Chủ nghĩa xã hội. Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Liên Xô không ngừng củng cố và phát triển.

Những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Mười Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa lại những thành công lớn trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước.

Trên đây là phần trình bày về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Bài viết hi vọng đã đem đến thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Bài viết do Thanh Ly- Cao đẳng Dược TPHCM tổng hợp

Rate this post

Author: Demorr